Visualització de contingut web

Sobre gvHidra

Què és?

Es tracta d'un projecte OpenSource (GPL v.2) l'objectiu del qual és simplificar el desenrotllament d'aplicacions de gestió en entorns Web. És un framework que, seguint una guia d'estil (unifica criteris d'aspecte i usabilidad) , servix de base per a les aplicacions.

Treballa sobre Web usant l'arquitectura model vista controlador (MVC) amb Phrame, Smarty i Pear. Utilitza la potència del PHP (rapidesa, senzillesa en els desplegaments, robustesa, multiplataforma...) en la seua versió 5 (orientació a objectes, interfícies, iteradores, suport SOAP...) . Proporciona independència de Base de Dades usant Pear::MDB2 més una capa d'abstracció que tracta altres aspectes com el maneig de dates, números amb decimals, control de transacciones,etc. Actualment provat amb PostgreSQL, Mysql i Oracle.

Incorpora un generador que permet crear de forma ràpida i senzilla manteniments funcionals (busca, alta, baixa i modificació) . Per a això, únicament requerix de l'especificació de la connexió, la taula de la BBDD i la forma de visualització (patró d'interfície).

Funcionalitats

 • Alta productivitat.
 • Estandardització dels desenrotllaments.
 • Simplifica l'entorn de treball Web (no necessitem conéixer HTML o Javascript).
 • Uniformitat en l'aspecte i usabilidad de les aplicacions.
 • Separació de la lògica de negoci i de la presentació.
 • Independència del gestor de base de dades empleades.
 • Control d'accés per usuaris i grups.
 • Interfície amigable.
 • Components complexos: Finestres de selecció, Missatges modals, llistes enlazadas,...
 • Patrons d'interfície: tabular, registre, mestre detall, mestre ndetalles, arbre.
 • Integració amb altres mòduls
  • Autenticació d'usuaris i permisos
 • Llistats PDF, ODT, CSV,...

Roadmap 2016

 • Migració de Javascript a l'ús de llibreries JQuery

Actualment, el javascript que utilitza el framework per al maneig de la interfície no utilitza tota la potència que permet Jquery. Es requerix migrar els dits fitxers js per a poder millorar el rendiment en el maneig dels components visuals de la pantalla.

 • Seguretat

S'ha sol·licitat una auditoria de seguretat al CSIRT-CV per a poder validar la seguretat de les aplicacions gvHIDRA. Amb ella es validarà l'informe relatiu a seguretat en les aplicacions gvHIDRA que revisa els tres components que suporten els nostres desenrotllaments: infraestructura, framewok i aplicació.

 • Millores en el rendiment

 • Cache de llistes: es va a incorporar un mecanisme per a cachear les llistes desplegables de manera que no siga necessari tornar a consultar la BD si no cal.
 • Cache bàsica de negoci: un canvi d'arquitectura en la presentació de les dades permetrà poder manejar grans volums de dades sense les caigudes de rendiment que açò suposa amb les versions actuals.
 • Millora en la distribució dels components

S'ha detectat que en els panells en mode fitxa la distribució dels components no és adequada sense l'aplicació d'estils. Per a solucionar este tema, es distribuiran amb el framework unes CSS que facilitaran als desenvolupadors la presentació de la informació.

 • Nous components JQuery

Gràcies a la migració a les llibreries estàndard JQuery, serà més fàcil incorporar nous components (plugins) al framework. Estos components se n'aniran incorporant segons les necessitats detectades.

 • Millores en els customs distribuïts

Els customs que actualment es distribuïxen requerixen millores visuals que hauran de ser abordades a partir de modificacions de CSS i PHP.

 • Nous clients per a servicis de la PAI

Es van a elaborar més clients de servicis de la plataforma autonòmica d'interoperabilitat. En esta plataforma es disposen de servicis instrumentals i de verificació. S'elaboraran tant d'un tipus com d'un altre cobrint les necessitats de les aplicacions en desenrotllament: Traductor SALT, CSV-GVA, GDE v.2, verificació dades cadastrals, ...

 • Permetre connexions a BBDD Oracle Real Application Cluster

Actualment, el framework no facilita la construcció de les cadenes de connexió per a entorns Real Application Cluster d'Oracle. Esta modificació permetrà que en els dits entorns no s'haja d'alterar el valor dels paràmetres de connexió.

Llicència

GNU General Public License v2